Regulamin sklepu FINA

Regulamin sklepu FINA

Niniejszy Regulamin został wydany na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną ( tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1290)

Niniejszy regulamin określa zasady i warunki dokonywania zakupów w sklepie internetowym działającym pod adresem http://www.fina.gov.pl/sklep/ prowadzonym przez Filmotekę Narodową – Instytut Audiowizualny z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wałbrzyskiej 3/5, 02-739 Warszawa, wpisany do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pod nr RIK 102 /2017 Rachunek bankowy FINA: Bank Gospodarstwa Krajowego nr 52 1130 1017 0020 1461 4820 0010.

Regulamin niniejszy jest udostępniany Klientowi nieodpłatnie za pośrednictwem witryny www.fina.gov.pl w formie, która umożliwia pobranie, utrwalenie i wydrukowanie niniejszego Regulaminu.

Każdy Klient wraz z rozpoczęciem korzystania ze sklepu zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.

 

§ 1. Definicje

  1. „FINA ” oznacza  Filmoteka Narodowa – Instytut Audiowizualny;
  2. „Sklep” oznacza prowadzony przez  FINA  sklep internetowy działający pod adresem http://www.fina.gov.pl/sklep/,
  3. „Czas realizacji zamówienia” oznacza czas, w jakim Sklep kompletuje zamówienie i przekazuje je przewoźnikowi realizującemu wybraną przez Klienta formę dostarczenia produktu;
  4. „Klient” oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej dokonującą zakupów w Sklepie, na zasadach określonych w Regulaminie;
  5. English speakers

 

 1. „Konsument” oznacza osobę w rozumieniu art. 221 k.c.;
 2. „Miejsce odbioru” oznacza miejsce wskazane przez  FINA , w którym można odebrać zamówienie zrealizowane przez Sklep, t.j. magazyn znajdujący się w Warszawie, przy ulicy Wałbrzyskiej 3/5;
 3. „Operator płatności” oznacza Dotpay S.A. z siedzibą w Krakowie, przy ul. Wielickiej 72, 30-552 Kraków, NIP 6342661860, REGON 240770255, KRS 0000296790;.
 4. „Regulamin” oznacza niniejszy dokument określający zasady dokonywania zakupów w Sklepie oraz wszelkie jego aktualizacje i zmiany;
 5. „Dni robocze” oznacza wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 6. „Umowa” oznacza umowę sprzedaży produktu/-ów zawieraną pomiędzy  FINA  a Klientem;
 7. Ustawa o prawach konsumenta – Ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku ( t.j. Dz. U. z 2017 r poz. );
 8. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 ( t.j. Dz. U z   z 2017 r., poz. 683). ).

 

§ 2. Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu, składania zamówień na produkty dostępne w Sklepie i dostarczania zamówionych produktów Klientowi, zapłaty za produkty, uprawnienia Klienta do odstąpienia od Umowy i rozpatrywania reklamacji.
 2. Klient jest uprawniony i zobowiązany do korzystania ze Sklepu zgodnie z jego przeznaczeniem.
 3. Klient zobowiązany jest do powstrzymania się od jakiejkolwiek aktywności, która mogłaby wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie Sklepu, w tym w szczególności od jakiegokolwiek ingerowania w zawartość Sklepu lub jego elementy techniczne, w tym od dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
 4.  FINA  w najszerszym dopuszczalnym przez obowiązujące prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane niedozwolonym działaniem osób trzecich, niekompatybilnością Sklepu z infrastrukturą techniczną Klienta oraz siłą wyższą.
 5. Zapoznawanie się z asortymentem Sklepu i zakup nie wymaga rejestracji. Składanie zamówień w Sklepie możliwe jest po podaniu niezbędnych danych osobowych umożliwiających realizację zamówienia.
 6. Rozliczenia transakcji kartą płatniczą i przelewem elektronicznym przeprowadzane są za pośrednictwem Operatora płatności.

 

§ 3. Wymagania techniczne dotyczące korzystania ze Sklepu

 1. Składanie zamówień w Sklepie jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań technicznych:dostęp do sieci Internet,
  1. komputer z zainstalowaną przeglądarką internetową,
  2. posiadanie konta e-mail,
  3. komputer Użytkownika musi mieć włączoną opcję akceptacji “cookies” i JavaScript,
  4. rekomendowane jest korzystanie z jednego z następujących systemów operacyjnych: Windows XP, 2000, Vista, 7, 8, 8.1, Mobile 6.5 lub wyższy, Mac OS 10.3 lub wyższy, Linux. Dla poprawnego funkcjonowania Serwisu wymagana jest jedna z następujących wersji przeglądarek: IE 10+, Firefox 35+, Opera 23+, Safari 5+, Chrome 40+. Powinna być zainstalowana i uruchomiona wtyczka Adobe Flash w wersji 10.0 lub wyższej. Za problemy wynikające ze stosowania przeglądarek niespełniających tego wymogu Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności.
 2. Klient akceptuje te wymagania bez zastrzeżeń, przyjmując jednocześnie do wiadomości, że mogą one ulec zmianie.

 

§ 4. Przyjmowanie i realizacja zamówień

 1. Sklep prowadzi sprzedaż produktów za pośrednictwem sieci Internet. Informacje o produktach dostępnych w Sklepie stanowią zaproszenie do składania ofert w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego. Klient składając zamówienie w Sklepie, składa ofertę zawarcia umowy sprzedaży wybranych produktów z  FINA
 2. Zamówienia Klientów przyjmowane są poprzez stronę internetową www.fina.gov.pl, 7 dni w tygodniu i 24 godziny na dobę.
 3. W celu złożenia zamówienia należy:
  1. wybrać produkt lub produkty będące przedmiotem zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Do koszyka”,
  2. przejść do strony „Koszyka” poprzez kliknięcie w jego ikonę,
  3. wybrać sposób dostarczenia przesyłki,
  4. wpisać adres dostawy oraz dane kontaktowe,
  5. w przypadku wyboru okna „Chcę otrzymać fakturę” wpisać dane do faktury, jeżeli są inne niż dane do odbioru zamówienia,
  6. wybrać sposób płatności,
  7. zaakceptować niniejszy regulamin poprzez zaznaczenie pola przy „Regulaminie sklepu”,
  8. kliknąć przycisk „Zamawiam i płacę”,
  9. w przypadku płatności z góry – opłacić zamówienie w jeden z dostępnych sposobów płatności.
 4. Przedmiot zamówienia może być, w zależności od wyboru Klienta:
  1. dostarczony pocztą – na adres wskazany przez Klienta w zamówieniu,
  2. odebrany osobiście w  Miejscu odbioru (zawsze przy wyborze opcji wysyłki „Odbiór w  FINA  (Warszawa)”
 5. Potwierdzenie wszystkich istotnych elementów zamówienia Klienta następuje poprzez wysłanie do niego wiadomości e-mail stanowiącej potwierdzenie zamówienia do realizacji. Z tą chwilą dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży z Klientem.
 6. W przypadku braku zapłaty za produkty objęte zamówieniem w terminie 14 dni od dnia złożenia zamówienia, Sklep anuluje złożone zamówienie, o czym poinformuje Klienta wysyłając wiadomość na wskazany przez Klienta adres e-mail.
 7. Informacja o dokonanej transakcji (podsumowanie transakcji) zostanie wyświetlona po złożeniu zamówienia oraz przesłana pocztą elektroniczną na wskazany przez niego adres e-mail.

 

§ 5. Forma i czas realizacji zamówienia

 1. Czas realizacji zamówienia wynosi od 3 do 5 Dni Roboczych.
 2. Z zastrzeżeniem ust. 3 poniżej dostawa produktu odbywa się w wybrany przez Klienta i określony w zamówieniu sposób.
 3. Na terytorium Polski zamówienie może być dostarczone pod wskazany przez Klienta adres, według wyboru Klienta:
  1. za pośrednictwem Poczty Polskiej,
  2. osobiście w Miejscu odbioru.
 4. Poza terytorium Polski zamówienie jest dostarczane tylko za pośrednictwem Poczty Polskiej.
 5.  FINA  nie ponosi odpowiedzialności za wydłużony czas dostawy lub jej brak z powodu podania przez Klienta nieprawidłowego lub niepełnego adresu dostawy.

 

§ 6. Ceny produktów i formy płatności

 1. Wszystkie ceny w Sklepie są cenami brutto wyrażonymi w złotych polskich (PLN) i zawierają podatek VAT w wysokości określonej przez obowiązujące przepisy. Ceny nie zawierają kosztów dostawy. Koszty dostawy zależą od wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia zamówienia do Klienta oraz wagi produktu lub produktów i podawane są przy wyborze sposobu dostawy produktu przez Klienta. Całkowity koszt zamówienia obejmujący łączną cenę wybranych produktów wraz z kosztami dostawy wskazany jest w koszyku przez złożeniem zamówienia przez Klienta.
 2. Wiążąca jest cena z chwili złożenia zamówienia.  FINA  zastrzega sobie prawo do zmiany cen bez uprzedniego informowania o tym. Zmiany cen nie dotyczą zamówień będących w trakcie realizacji.
 3.  FINA  zastrzega sobie prawo do przeprowadzania akcji promocyjnych, wyprzedaży i wprowadzania w nich zmian zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie regulaminami. Uprawnienie powyższe nie ma wpływu na ceny towarów w zamówieniach złożonych przed datą wejścia w życie zmiany, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.
 4. Promocje w Sklepie nie podlegają łączeniu, o ile regulamin promocji nie stanowi inaczej.
 5. W przypadku, gdy przedmiot zamówienia ma być dostarczony na terenie Polski, płatności można dokonać w jeden z poniższych sposobów:
  1. przed odbiorem przedmiotu zamówienia (płatność z góry) przelewem bankowym, przelewem elektronicznym, kartą płatniczą w jednym z systemów płatności on-line akceptowanych przez Sklep; realizacja zamówienia rozpoczyna się po otrzymaniu przez Sklep potwierdzenia poprawnego wykonania operacji od Operatora płatności, a w przypadku przelewu bankowego tradycyjnego – po wpłynięciu wpłaty na rachunek bankowy FINA ,
  2. przy odbiorze przedmiotu zamówienia w Miejscu odbioru – w formie płatności gotówką.
 6. W przypadku, gdy przedmiot zamówienia ma być dostarczony poza terytorium Polski, zapłaty można dokonać przelewem bankowym lub kartą płatniczą w systemie płatności Operatora płatności lub przelewem tradycyjnym. Realizacja zamówienia nastąpi po otrzymaniu przez Sklep potwierdzenia od Operatora płatności poprawnego jej wykonania lub – w przypadku przelewu tradycyjnego – po wpłynięciu wpłaty na rachunek bankowy  FINA
 7.  FINA  nie odpowiada za błędne działanie serwisu Operatora Płatności. Wszelkie reklamacje związane z działaniem ww. serwisów Klient może kierować do administracji Operatora Płatności.

 

§ 7. Reklamacje

 1. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu, Klient może zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: sklep@fina.gov.pl lub telefonicznie pod nr telefonu +48 22 380 49 66. W celu reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, numer zamówienia oraz rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.
 2. FINA jest zobowiązana udzielić odpowiedzi na reklamację Klienta ( Konsumenta) ,  w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania . Brak odpowiedzi na reklamację w ciągu 30 dni od dnia jej otrzymania oznacza uznanie reklamacji . Odpowiedź na reklamację FINA przekazuje konsumentowi na papierze lub innym trwałym nośniku.”.
 3. Sklep zobowiązany jest do wydania produktu bez wad.  FINA jest odpowiedzialny wobec Klienta, jeżeli sprzedany produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia), przez którą to wadę rozumie się niezgodność dostarczonego produktu z Umową. W przypadku stwierdzenia wady produktu Klientowi przysługują uprawnienia z tytułu rękojmi.  FINA  nie udziela gwarancji jakości sprzedawanych produktów.
 4. W przypadku stwierdzenia wady produktu Klientowi przysługuje w szczególności uprawnienie do złożenia reklamacji w terminie 2 (dwóch) lat od daty doręczenia produktu. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę produktu na wolny od wad przedawnia się z upływem roku od stwierdzenia wady. Jeżeli Klient jest Konsumentem, bieg terminu nie może zakończyć się przed upływem terminu określonego w zdaniu 1 niniejszego ustępu.
 5. W celu rozpatrzenia reklamacji z tytułu rękojmi  przez  FINA  Klient powinien dostarczyć reklamowany produkt wraz z dowodem zakupu do  FINA  i opisem reklamacji.
 6.  FINA  w ciągu 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania przesyłki z reklamowanym produktem, o ile reklamacja z tytułu rękojmi spełnia wymogi wskazane w art. 5615 k.c.  ustosunkuje się do złożonej reklamacji i poinformuje Klienta o dalszym postępowaniu. Koszty związane z odesłaniem produktu,  FINA  zwraca po rozpatrzeniu reklamacji na wskazany przez Klienta rachunek bankowy.
 7. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta,  FINA  niezwłocznie wymieni produkt wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Nie wpływa to na możliwość złożenia przez Klienta oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami. W przypadku braku możliwości wymiany produktu, usunięcia wady produktu lub obniżenia ceny  FINA  zwróci należność niezwłocznie zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 8. Klient nie będący Konsumentem ma prawo złożyć reklamację stosownie do obowiązujących przepisów prawa, przy czym odpowiedzialność  FINA  z tytułu rękojmi za wady fizyczne produktu ogranicza się do kwoty, jaką Klient zapłacił  FINA  za zakup produktu.

 

§ 8. Sposób i termin wykonania prawa odstąpienia od Umowy oraz okoliczności, w których konsument traci prawo do odstąpienia od Umowy

 1. Zgodnie z art. 27 ustawy o prawach konsumenta, Klient będący Konsumentem, może odstąpić na piśmie od Umowy bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odbioru przesyłki. W celu złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Konsument może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od Umowy stanowiącego załącznik do Regulaminu. Aby zachować termin do odstąpienia od Umowy, wystarczy aby Konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego prawa odstąpienia od Umowy przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy. Prawo powyższe można wykonać albo poprzez złożenie oświadczenia o odstąpieniu i przesłaniu go na adres sklep@fina.gov.pl albo wysyłając swoje oświadczenie na adres poczty elektronicznej +48 22 380 49 66.
 2. Zwracane produkty muszą być kompletne. Produkty powinny być zwrócone w stanie niezmienionym chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu, tj. Konsument powinien postępować z produktem mając na uwadze, konieczność jego ewentualnego, późniejszego zwrotu. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 3. W przypadku realizacji prawa odstąpienia Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz do Sklepu niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie produktu przed upływem terminu.
 4. Zgodnie z art. 38 pkt 9) Ustawy o prawach konsumenta prawo od odstąpienia od Umowy nie przysługuje Konsumentowi w przypadku, w którym przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.
 5. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu produktu do Sklepu.
 6. Z zastrzeżeniem odpowiednich postanowień Ustawy o prawach konsumenta, w przypadku zaistnienia okoliczności zobowiązujących Sklep do zwrotu należności wpłaconych przez Konsumenta na rzecz Sklepu, zwrot ten następuje nie później niż w terminie 14 dni zgodnie z zasadami opisanymi w ustępie 7 poniżej.
 7. Jeżeli Klient dokonał płatności kartą płatniczą lub przelewem elektronicznym zwrot należności następuje na kartę kredytową lub rachunek bankowy, z którego nastąpiła płatność (zwrot płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty), chyba że Konsument wyraził zgodę na inny sposób zwrotu. W przypadku płatności przelewem tradycyjnym, płatności przy odbiorze lub gdy z przyczyn niezależnych od Sklepu identyfikacja rachunku bankowego, z którego nastąpiła płatność jest niemożliwa (brak możliwości zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty), zwrot nastąpi w sposób uzgodniony z Konsumentem.
 8. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niedokonanie zwrotu należności lub jego opóźnienie, jeżeli nastąpiło to z powodu przekazania przez Konsumenta błędnych danych osobowych (imię, nazwisko, adres) lub błędnego numeru konta lub brak przekazania wymaganych danych przez Klienta.

 

§ 9. Ochrona danych osobowych

 1. Składając zamówienie w Sklepie Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez FINA  (zwany w niniejszym paragrafie „Administratorem”) na warunkach określonych Regulaminie oraz Polityce Prywatności dla celów realizacji Umowy. Podanie danych jest dobrowolne, jednak brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia zrealizowanie zamówienia przez Sklep.
 2. Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie przez Usługodawcę w celu określonym w 4 poniżej następujących danych:
  1. imię i nazwisko,
  2. adres (z kodem pocztowym)
  3. nr telefonu,
  4. adres e-mail,
  5. adres IP.
 3. Administratorem danych osobowych jest  Filmoteka Narodowa – Instytut Audiowizualny  z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wałbrzyskiej 3/5, 02-739 Warszawa, który dokonuje przetwarzania danych osobowych Użytkowników zarejestrowanych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2014, poz. 1182 ze zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług droga elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 1422) (zwany dalej w niniejszym paragrafie „Administratorem”). Administrator danych osobowych może powierzyć ich przetwarzanie innemu podmiotowi.
 4. Dane osobowe, o których mowa w ust. 2 powyżej zawarte w formularzu rejestracyjnym wykorzystywane będą w celu świadczenia usług drogą elektroniczną, zawarcia i wykonania Umowy z Klientem.
 5. Dane osobowe Klientów mogą być wykorzystywane przez Administratora do celów przesyłania drogą elektroniczną informacji handlowych pochodzących od Administratora lub osób trzecich wyłącznie po wyrażeniu przez Klienta odrębnej zgody na takie wykorzystanie.
 6. Klient ma prawo wglądu do przetwarzanych danych osobowych w każdym czasie, przysługuje mu również prawo do ich poprawiania, uzupełniania oraz żądania ich usunięcia.
 7. Administrator nie będzie udostępniać zgromadzonych danych osobowych Klientów podmiotom trzecim lub instytucjom, chyba że nastąpi to za wyraźną zgodą Klienta. Administrator uprawniony jest do ujawnienia i udostępnienia danych osobowych wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa, zgodnie z postanowieniami Regulaminu i obowiązującymi przepisami prawa.
 8. W przypadku wyrażenia przez Klienta odrębnej zgody w tym zakresie dane osobowe określone w treści ust. 2 powyżej będą przetwarzane przez Administratora w celach marketingowych, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z 29 sierpnia 1997 r.
 9. Klient oświadcza, iż podane przez niego dane osobowe są danymi Klienta. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.
 10. Szczegółowe postanowienia dotyczące ochrony danych osobowych Klienta znajdują się w Polityce prywatności.

 

§ 10. Zmiana Regulaminu

 1. Regulamin jest dostępny pod adresem https://fina.gov.pl/regulamin-sklepu-fina/.
 2. FINA dokłada wszelkich starań, aby usługi świadczone w ramach Sklepu były na najwyższym poziomie, jednak FINA nie wyklucza możliwości czasowego zawieszenia dostępności Sklepu w przypadku konieczności przeprowadzenia prac konserwacyjnych, przeglądu, wymiany sprzętu lub tez w związku z modernizacją lub rozbudową Sklepu.
 3. FINA zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany postanowień Regulaminu w przypadku:
  1. zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa regulujących świadczenie usługi mającej wpływ na wzajemne prawa i obowiązki Stron oraz treść Umowy lub zmiany ich interpretacji wskutek orzeczeń sądów, decyzji, zaleceń lub rekomendacji właściwych w danym zakresie urzędów lub organów,
  2. zmiany sposobu świadczenia usługi wynikającej ze względów biznesowych, technicznych lub technologicznych ,
  3. rezygnacji ze świadczenia usługi lub wprowadzenie nowej.Wszelkie zmiany Regulaminu wchodzą w życie w dniu ich publikacji na stronie https://fina.gov.pl/regulamin-sklepu-fina/. Zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmian do Regulaminu są realizowane na podstawie przepisów Regulaminu obowiązującego w dniu złożenia zamówienia.

 

§ 11. Postanowienia końcowe

 1. Zasady nieobjęte Regulaminem, a dotyczące polityki prywatności, podlegają zasadom Polityki Prywatności.
 2. Umowa sprzedaży zawierana jest pomiędzy  FINA  a Klientem. Minimalny czas trwania zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy Klienta będącego Konsumentem określony jest czasem realizacji zobowiązań Klienta wynikających z umowy sprzedaży (tj. dniem zapłaty ceny oraz odbioru zamówionego produktu).
 3. W celu zawarcia Umowy Klient nie ponosi kosztów korzystania ze środka porozumiewania się na odległość, wyższych niż stosowane zwykle za takie korzystanie.
 4. Sklep nie wymaga od Klienta złożenia kaucji lub udzielenia innych gwarancji finansowych.
 5.  FINA  nie przewiduje korzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.
 6. Sklep udostępnia następujące dane do kontaktu we wszystkich sprawach dotyczących Sklepu: sklep@fina.gov.pl
 7. Regulamin podlega prawu polskiemu. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o ochronie danych osobowych, kodeksu cywilnego, ustawy o prawach konsumenta i innych bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.
 8. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 31 lipca 2015 r.