Wygraj karnet na GDAŃSK ’82. FESTIWAL, KTÓRY SIĘ NIE ODBYŁ!

I. Postanowienia ogólne

 

 1. Organizatorem konkursu (zwany dalej: „Konkurs”) jest Filmoteka Narodowa – Instytut Audiowizualny z siedzibą w Warszawie, ul. Wałbrzyska 3/5, 02-739 Warszawa (zwana dalej: „Organizatorem”).
 2. Konkurs trwa od dnia 30.08.2022 od godziny 20:00 do dnia 1.09.2022 do godz. 14:00.
 3. Informacje na temat konkursu dostępne są na stronie: https://www.facebook.com/kinoiluzjon
 4. Konkurs dostępny jest na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 5. Przedmiotem Konkursu jest wyłonienie osób, które najciekawiej (zdaniem Jury Konkursu) odpowiedzą na pytanie konkursowe (zwane dalej: „Zwycięzca”).

 

II. Uczestnicy Konkursu

 

 1. Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba fizyczna, z wyjątkiem pracowników oraz współpracowników Organizatora oraz członków ich rodzin (dalej „Uczestnicy Konkursu”).
 2. W Konkursie samodzielnie mogą uczestniczyć tylko osoby pełnoletnie. Osoby niepełnoletnie biorą udział w Konkursie za zgodą rodziców lub opiekunów prawnych, którzy odbierają nagrody w ich imieniu.
 3. Uczestnicy Konkursu, biorąc udział w Konkursie, wyrażają zgodę na zasady Konkursu i akceptują niniejszy Regulamin.
 4. Regulamin konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej https://fina.gov.pl/

 

III. Zasady Konkursu

 

 1. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest napisanie odpowiedzi w komentarzu do postu konkursowego na profilu: https://www.facebook.com/kinoiluzjon
 2. Zgłoszona w ramach Konkursu propozycja odpowiedzi musi spełniać wymogi techniczne zgodnie z założeniami Organizatora.
 3. W ramach Konkursu uczestnik Konkursu może zgłosić tylko jedną propozycję odpowiedzi.
 4. Zgłaszając propozycję uczestnik Konkursu oświadcza, że zgłoszenie propozycji nie narusza jakichkolwiek praw osób trzecich
 5. Organizator ma prawo korzystania z propozycji odpowiedzi do celów informacji, reklamy i autopromocji.
 6. Uczestnik Konkursu oświadcza, że jest w pełni uprawniony do skutecznego udzielenia praw, udzielenia zezwoleń i upoważnień, o których mowa w Regulaminie, oraz że korzystanie z rezultatów wykonanych na podstawie Regulaminu nie będzie naruszać praw osób trzecich, w tym praw autorskich lub pokrewnych, praw osobistych (prawa do czci, wizerunku, prywatności itd.).
 7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wady prawne zgłaszanych propozycji konkursowych.
 8. Udzielenie praw dotyczy zgody na eksploatację propozycji odpowiedzi w ramach przeprowadzenia Konkursu, jak i wszelkich działań związanych jego promocją.
 9. W przypadku przedmiotów chronionych prawem autorskim korzystanie dotyczyć będzie następujących pól eksploatacji:

– wszelkie utrwalanie i zwielokrotnianie (w tym wprowadzanie do pamięci komputera lub innego urządzenia), na wszelkich nośnikach, w jakiejkolwiek technice (w tym analogowej lub cyfrowej), systemie lub formacie, zapisem mechanicznym, optycznym, magnetycznym, elektronicznym lub innym; drukiem, na nośnikach audio lub video, nośnikach światłoczułych, magnetycznych, optycznych, dyskach, nośnikach komputerowych i wszelkich innych nośnikach zapisów i pamięci,

– rozpowszechnianie, w tym wszelkie publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, w tym poprzez sieci kablowe, telekomunikacyjne lub multimedialne, bazy danych, serwery lub inne urządzenia i systemy, w tym także osób trzecich, w jakiejkolwiek technice, systemie lub formacie, z lub bez możliwości zapisu, (w tym tzw. simulcasting lub webcasting),

– wszelkie publiczne odtwarzanie, wyświetlanie, wykonywanie, wystawianie.

 

IV. Wybór Zwycięzcy

 

 1. Stwierdzenie wyboru Zwycięzcy będzie miało miejsce w siedzibie Organizatora nie później niż w dniu rozwiązania Konkursu, tj. do godz. 17:00 dnia 1.09.2022 r.
 2. Zwycięzcami zostaną osoby, których propozycje konkursowe zostaną uznane przez Redaktorów Iluzjonu (Jury) za najciekawsze.
 3. W skład Jury wchodzi Zespół Mediów Społecznościowych Filmoteki Narodowej – Instytutu Audiowizualnego.
 4. Nad prawidłowością przebiegu Konkursu czuwać będzie Organizator.
 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakość i ciągłość usług operatorów telekomunikacyjnych.

 

V. Dane osobowe

 

 1. Administratorem danych osobowych zbieranych i przetwarzanych w ramach niniejszego konkursu jest Organizator.
 2. Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na zamieszczenie w portalu https://www.facebook.com/kinoiluzjon ich imienia i nazwiska, w przypadku, gdy ich odpowiedź zostanie uznana za zwycięską. Zamieszczenie tych danych na stronie portalu https://www.facebook.com/kinoiluzjon nastąpi w dniu rozstrzygnięcia Konkursu.
 3. Zwycięzcy Konkursu w prywatnej wiadomości zostają poproszeni o odebranie nagrody w siedzibie Organizatora.
 4. Na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych uczestnicy Konkursu mają prawo wglądu do swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz zgłoszenia żądania zaprzestania ich przetwarzania. Prawo to może być wykonywane poprzez przesłanie takiego żądania na adres iod@fina.gov.pl.
 5. Po zakończeniu Konkursu wszelkie dane uczestników Konkursu, którzy wzięli udział w Konkursie, zostaną poddane anonimizacji, z zastrzeżeniem pkt. 2 powyżej.

 

VI. Reklamacje

 

 1. Prawo do składania reklamacji, w zakresie niezgodności przeprowadzenia Konkursu z Regulaminem, służy każdemu Uczestnikowi Konkursu w ciągu 7 dni od daty wyłonienia Zwycięzcy.
 2. Reklamacja dopuszczalna jest w formie pisemnej zastrzeżonej pod rygorem nieważności skierowanej na adres do korespondencji Organizatora: Filmoteka Narodowa – Instytut Audiowizualny, ul. Wałbrzyska 3/5, 02-739 Warszawa. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Organizatora w ciągu 14 dni od otrzymania. Powiadomienie o rozstrzygnięciu nastąpi pocztą, na adres podany przez Uczestnika składającego reklamację.

 

VII. Postanowienia końcowe

 

 1. Uczestnicy niniejszego Konkursu zobowiązani są do przestrzegania poniższych zasad:
  a) stosowania się do ogólnie pojmowanych zasad fair play w grach i konkursach,
  b) niewykorzystywania Konkursu dla realizacji celów sprzecznych z prawem lub nieprzewidzianych przez Organizatora Konkursu, w tym do celów komercyjnych i politycznych.
 2. Regulamin niniejszy jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w każdym czasie bez podania przyczyny. Zmiany w Regulaminie nie mogą naruszać praw nabytych przez Uczestników.

Wspólnie przyjrzymy się temu co „półkowniki“ mogą nam powiedzieć o przeszłości, a także o teraźniejszości oraz jakie tropy interpretacyjne możemy w nich dziś odnaleźć. W trakcie festiwalu dostępny będzie wydany specjalnie z tej okazji katalog zawierający opisy filmów, ich zagadnienia problemowe oraz tekst kolaudacji Przesłuchania. We foyer kina przez miesiąc będzie można oglądać wystawę plakatów filmowych z lat 80., oraz zwycięskich prac konkursowych. Imprezę zwieńczy koncert legendarnego zespołu Lecha Janerki.

W kinie Iluzjon zaprezentujemy filmy związane z gorącym okresem przemian społeczno- politycznych, w jaki weszła Polska po sierpniu 1980. Zdecydowana większość tych tytułów stanowiłyby program Festiwal Polskich Filmów Fabularnych w 1982 roku. Profesor Tadeusz Lubelski określił ten okres w kinie genialnym sezonem. Przyniósł on przede wszystkim głośne Przesłuchanie Ryszarda Bugajskiego z najlepszą rolą Krystyny Jandy – najbardziej ostry i  dotkliwy dla władzy film, którego premiera odbyła się już w nowym ustroju. Andrzej Wajda zrealizował Dantona opowiadającego o dyktaturze za Rewolucji Francuskiej, z  pierwszorzędnym portretem Maksymiliana Robespierre’a w interpretacji Wojciecha Pszoniaka, niepokojąco podobnego do generała Jaruzelskiego. Wówczas powstała Kobieta samotna Agnieszki Holland – film będący gorzkim rozliczeniem socjalistycznych obietnic poprawy ludzkiego losu, z genialnymi kreacjami Marii Chwalibóg i Bogusława Lindy. Wreszcie Wielki bieg Jerzego Domaradzkiego  –  historia o propagandowej imprezie z lat pięćdziesiątych i manipulacjach jej organizatorów. Nawet Andrzej Barański, piewca prowincji i mistrz malowanego z bliska portretu bohaterów, nakręcił wtedy film o politycznym wydźwięku.

Obok obrazów portretujących lata pięćdziesiąte, jak Przesłuchanie, Wielki bieg, Niech cię odleci mara, zaprezentujemy te opowiadające o współczesności, na czele z Kobietą samotną i  Przypadkiem Krzysztofa Kieślowskiego, zadającym pytanie o to, czy nasz los jest determinowany zewnętrznie. Oba filmy po rekonstrukcji cyfrowej wzbogacone zostały o te sceny, które w latach 80. wycięła cenzura. Współczesne filmy obrazują już nie moralny niepokój, ale rozpacz ich bohaterów. To Debiutantka Barbary Sass z kreacją Doroty Stalińskiej, Odwet Tomasza Zygadły, Gry i zabawy Tadeusza Junaka (warszawska premiera filmu, o który upomniano się po latach, odbędzie się podczas festiwalu GDAŃSK ’82), Prognoza pogody Antoniego Krauzego, Wigilia’81 Leszka Wosiewicza i Klakier Janusza Kondratiuka.

Zaprezentujemy także trzy filmy poruszające po latach milczenia zakazane tematy. Przede wszystkim Austerię Jerzego Kawalerowicza, opowiadającą o odchodzącym w XX wieku świecie tradycyjnej żydowskiej kultury, ze sceną zapowiadającą Zagładę; Dolinę Issy Tadeusza Konwickiego – film o Czesławie Miłoszu, który w 1980 roku dostał Nagrodę Nobla, ale i  o  wielokulturowych Kresach, kraju lat dziecinnych obu artystów; Limuzynę Daimler-Benz Filipa Bajona o życiowych wyborach, podejmowanych pod silną presją nowej ideologii oraz o  przeciwstawionych sobie żywiołach: polskim i niemieckim. Dziś to może dziwić, ale wówczas poruszanie tych tematów nie było oczywiste, a pojawienie się takich filmów stanowiło dowód na wyraźną odwilż polityczną, jaka nastąpiła w tzw. Karnawale Solidarności (od sierpnia 1980 do grudnia 1981).

Zapraszamy do kina Iluzjon na pokazy filmów, debaty na  z twórcami, czytanie kolaudacji Przesłuchania, podczas której doszło do dramatycznej rozmowy dobrze oddającej ówczesny podział społeczny i na wykład Profesora Krzysztof Kornackiego o kinie lat 80. Festiwal zakończy koncert Lecha Janerki, legendy lat 80., artysty, który w swoich tekstach krytykował rzeczywistość PRL oraz panujący reżim. Podczas Festiwalu dostępny będzie katalog, wydany specjalnie z  tej okazji, a w nim omówienia filmów, artykuły problemowe oraz tekst kolaudacji Przesłuchania. We foyer kina przez miesiąc będzie można oglądać wystawę plakatów filmowych z lat 80., a także prace, które zwyciężyły w zorganizowanym przez FINA konkursie.

Wstęp

Wejście na seanse i niektóre wydarzenia jest biletowane. Można też nabyć karnet na cały festiwal w cenie 99 złotych.

Program

3 września (sobota)

 

godz. 15.30 Uroczyste otwarcie Festiwalu i towarzyszącej mu wystawy plakatów z udziałem Andrzeja Pągowskiego

godz. 16.00 Wykład profesora Krzysztofa Kornackiego naświetlający kontekst polskiego kina początku lat 80.

godz. 17.00 Przesłuchanie, reż. Ryszard Bugajski, 1982, 111 min, SALA STOLICA

godz. 19.00 Czytanie zapisu kolaudacji Przesłuchania pod opieką Michała Szcześniaka, SALA STOLICA

godz. 20.00 „Grudniowe gadanie” – spotkanie z twórcami Przesłuchania, Jackiem Petryckim i Adamem Ferencym, prowadzi Mateusz Werner

 

 

4 września (niedziela)

 

godz. 15.00 Limuzyna Daimler-Benz, reż. Filip Bajon, 1981, 91 min, SALA STOLICA

godz. 16.35 Dolina Issy, reż. Tadeusz Konwicki, 1982, 110 min, SALA STOLICA

godz. 18.30  Austeria, reż. Jerzy Kawalerowicz, 1982, 102 min, SALA STOLICA

godz. 20.15 Niepokojąca przeszłość” w filmach Kawalerowicza, Bajona i Konwickiego – spotkanie prowadzi Mikołaj Mirowski. Wśród gości Ewa Domańska, Filip Bajon, Piotr Bajor i Jerzy Łukaszewicz

 

5 września (poniedziałek)

 

godz. 16.00 Klakier, reż. Janusz Kondratiuk, 1982, 88 min (pokaz dodatkowy), SALA MAŁA CZARNA

godz. 17.30 Odwet, reż. Tomasz Zygadło, 1982, 96 min (pokaz dodatkowy), SALA MAŁA CZARNA

godz. 19.10 Gry i zabawy, reż. Tadeusz Junak, 1982, 73 min, Warszawska premiera filmu, SALA STOLICA

godz. 20.30 „Jak się czuło społeczeństwo” – rozmowa o filmach Janusza Kondratiuka, Tomasza Zygadły i  Tadeusza Junaka. Prowadzi Michał Dondzik. Wśród gości Krzysztof Zanussi, Jacek Zygadło i Małgorzata Potocka

 

6 września (wtorek)

 

godz. 16.00 Prognoza pogody, reż. Antoni Krauze, 1982, 86 min (pokaz dodatkowy), SALA MAŁA CZARNA

godz. 17.30 Kobieta samotna, reż. Agnieszka Holland, 1981, 92 min, SALA STOLICA

godz. 17.40 Debiutantka, reż. Barbara Sass, 102 min, SALA STOLICA

godz. 19.10 Krzyk, reż. Barbara Sass, 1982, 88 min, SALA STOLICA

godz. 21.00„Kobiecy punkt widzenia” – rozmowa Mikołaja Mirowskiego z Dorotą Stalińską

 

7 września (środa)

 

godz. 16.00 Wigilia ’81, reż. Leszek Wosiewicz, 54 min, 1982, Polska

godz. 17.00 Niech cię odleci mara, reż. Andrzej Barański, 1982, 98 min

godz. 18.50 Wielki bieg, reż. Jerzy Domaradzki, 1981, 99 min

godz. 20.30 „O polityce na rozmaite sposoby” – spotkanie prowadzi Michał Dondzik. Wśród gości Jerzy Domaradzki, Ewa Błaszczyk i Andrzej Barański

 

8 września (czwartek)

 

godz. 15.00 Promocja nowego numeru „Pleografu”. Spotkanie prowadzi Mikołaj Mirowski, redaktor naczelny pisma. Goście: Natasza Korczarowska-Różycka,

Krzysztof Kornacki, Paweł Jaskulski. SALA STOLICA

godz. 16.00 Przypadek, reż. Krzysztof Kieślowski, 1981, 122 min, SALA STOLICA

godz. 18.00 Danton, reż. Andrzej Wajda, 1982, 136 min, SALA STOLICA

godz. 20.15 „Przypadek w historii”. Rozmowę prowadzi Mateusz Werner. Wśród gości prof. Krzysztof Kornacki i Bogusława Pawelec

 

9 września (piątek)

 

godz. 19.00 Koncert Lecha Janerki; SALA STOLICA

Organizator i partnerzy

Organizator: Filmoteka Narodowa – Instytut Audiowizualny, Kino Iluzjon, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Patroni medialni: TVP Kultura, TVP Historia, Filmweb, KINO, Presto Filmowe, Radio Wnet

Pobierz informację prasową | PDF

 

 

UWAGA: TERMIN NADSYŁANIA APLIKACJI ZOSTAŁ PRZEDŁUŻONY DO 18 WRZEŚNIA!

 

Tematem konferencji będzie – utrwalony w światowej domenie audiowizualnej (filmy, seriale, gry cyfrowe) – obraz bohatera filmowego identyfikowanego jako Polak. Chodzi o rozpoznanie zjawiska pod względem ilościowym, ustalenie i opis kontekstów występowania, mapowanie geograficzne, historyczne i polityczne, analizy poszczególnych komunikatów, a także próbę całościowej interpretacji. Ważnym celem konferencji będzie także dążenie do zrozumienia przyczyn stojących za takim, a nie innym obrazem polskiego bohatera w ich komplikacji ideologicznej, ekonomicznej i historycznej, z uwzględnieniem mechanizmów społecznego wytwarzania stereotypów.

Przewidywanym efektem konferencji jest obraz konstruktu kulturowego, jaki wyłania się z komunikatów audiowizualnych na temat Polaków, ich historii, obyczajów, systemu wartości, a także historyczna ewolucja tego obrazu. Dążymy do tego, by w oparciu o materiał empiryczny lepiej, bez iluzji i złudzeń, zrozumieć nasze miejsce w dzisiejszym świecie.

Inspiracją dla tego przedsięwzięcia jest praca prof. Danushy Goski Bieganski: The Brute Polak Stereotype in Polish-Jewish Relations and American Popular Culture (polska edycja w tłum. K. Szuster: Wydawnictwo Wysoki Zamek, 2015).

Prof. Danusha Goska będzie gościem konferencji i wygłosi wykład otwierający.

Szczegóły i terminy

Prosimy o przysyłanie tematów referatów wraz ze streszczeniem (do 1800 znaków) i krótkim biogramem do końca 18 września 2022 na adres: konferencja2022@fina.gov.pl.

Konferencja odbędzie się w dniach 3–4 listopada w siedzibie Filmoteki Narodowej – Instytutu Audiowizualnego w Warszawie.

W przypadku gości zagranicznych i referentów spoza Warszawy organizatorzy konferencji zapewnią pomoc w podróży oraz noclegu.

Podczas konferencji zapewnione będzie wyżywienie dla prelegentów, a także tłumaczenie symultaniczne angielsko-polskie i polsko-angielskie.

Konferencja będzie otwarta dla publiczności. Planowana jest publikacja prezentująca wystąpienia konferencyjne.

 

W imieniu organizatorów

Dr hab. Konrad Klejsa

Dr Mateusz Werner

 

Jak co roku zaproponujemy najnowsze produkcje związane z czasem okupacji i Holokaustu: premierowy pokaz bajki dokumentalnej o Brzechwie, komiks – animacja o okupacji w Holandii, przełomowy obraz o hitlerowskiej Akcji Reinhardt. Brzechwa, Anne Frank, holenderscy nastolatkowie i ofiary rzezi w lubelskim – oto bohaterowie tej edycji w kinie Iluzjon.Spotkania z twórcami i ekspertami oraz oferta portalu Ninateka.pl wzbogacą program wydarzenia, umożliwiając spojrzenie na filmy i tematy w nich poruszane w szerszej perspektywie

Program

27 sierpnia (sobota), Kino Iluzjon

 

godz. 15.00 premiera filmu Pan Kleks. Wojna i miłość, reż. Władysław Jurków, 2022, 50 min

 

godz. 16.00 spotkanie po filmie; prowadzący Mikołaj Mirowski, goście: Piotr Fronczewski, Elżbieta Janicka, Władysław Jurkow oraz Piotr Siwek

 

godz. 19.00 projekcja filmu Gdzie jest Anne Frank, reż. Ari Folman, 2021, 99 min

 


3 września (sobota), Kino Iluzjon

 

godz. 16.30 pokaz filmu Aktion Reinhardt, reż. Michał Szymanowicz, 2021, 50 min

 

godz. 17.30 rozmowa z reżyserem Michałem Szymanowiczem, którą poprowadzi dr Jacek Konik, starszy specjalista Działu Naukowo-Badawczego Muzeum Getta Warszawskiego

Pokazy w Ninatece

Od 27 sierpnia, godz. 20.00 do 3 września, godz. 20.00 będzie można obejrzeć  za darmo w Ninatece trzy filmy związane z tematyką Festiwalu Warszawa Singera.

 

Dybuk, reż. Michał Waszyński, 1937, Polska, 100 min

Dzieło Michała Waszyńskiego to klasyka polskiej kinematografii i jeden z pierwszych filmów w języku jidysz. Reżyser przywołuje w nim świat chasydów z ich wiarą w nadprzyrodzone siły, które są integralną częścią życia codziennego. Dybuk powstał na podstawie dramatu Szymona An-skiego pod tym samym tytułem – międzynarodowego bestsellera lat 20. XX wieku.

 

Dybuk. Rzecz o wędrówce dusz, reż. Krzysztof Kopczyński, 2015, Polska, Szwecja, Ukraina, 86 min

Dokument Krzysztofa Kopczyńskiego ujawnia zderzenie kultur, którego punktem zapalnym jest ukraińskie miasto Humań i wydarzenia sięgające XVIII wieku. Dla przyjeżdżających tu co roku chasydów to przede wszystkim miejsce śmierci i życia jednego z najważniejszych cadyków, Nachmana z Bracławia, duchowego przywódcy, którego pamięć czci się w żydowski Nowy Rok – Rosz Ha-Szana. Miejscowi podkreślają z kolei, że to właśnie tutaj miały miejsce kluczowe wydarzenia koliszczyzny, czyli słynna rzeź w Humaniu, podczas której zamordowano tysiące cywili, głównie Polaków i Żydów. Kozaccy przywódcy buntu, Iwan Gonta i Maksym Żeleźniak, są traktowani jak wyzwoleńcy narodu spod obcej niewoli i, zdaniem niektórych środowisk, należy im zbudować pomnik. Nad rzeką, w miejscu do którego przyjeżdżają chasydzi z całego świata, aby zażyć rytualnej kąpieli, ktoś samowolnie stawia wielki krzyż. Konflikt narasta, wzajemne niezrozumienie się pogłębia, choć współpraca – jak udowadnia nam dozorca cmentarza, Wołodia – jest możliwa.

 

Demon, reż. Marcin Wrona, 2015, Polska, Izrael, 90 min

Piotr, nazywany przez przyjaciół Pytonem, przyjeżdża z Anglii do Polski na ślub z piękną Żanetą. W starym domu otrzymanym w prezencie od przyszłego teścia zamierza urządzić rodzinne gniazdko dla siebie i narzeczonej. Plany komplikują się, gdy w przeddzień wesela mężczyzna znajduje ludzkie szczątki, zakopane nieopodal posesji. W trakcie oględzin dochodzi
do nieszczęśliwego wypadku. Piotr traci przytomność, a po odzyskaniu świadomości odkrywa, że jego makabryczne znalezisko zniknęło, a on sam nie potrafi przypomnieć sobie niczego
z ostatnich godzin. Tymczasem rozpoczyna się wesele. Zaproszeni na ceremonię goście,
na czele z bratem Żanety – Jasnym dostrzegają, że z panem młodym zaczyna dziać się
coś niepokojącego…

 

Sierpień jest ostatnim wakacyjnym miesiącem, kiedy jeszcze można poczuć pełnię letnich promieni słońca. We wrześniu lato nieśmiało ustępuje miejsca jesieni, która niesie ze sobą pierwsze dni szkoły. Mimo, że niektórzy z nas dawno opuścili mury szkół i uczelni, każdy ma w pamięci poranne budziki, kanapki na przerwach, ulubionych nauczycieli i tych lubianych trochę mniej. Nie zamierzamy przyspieszać końca lata! Prezentując przegląd filmów z Wytwórni Filmów Oświatowych w Łodzi, która działa nieprzerwanie od 1945 roku (od 1950 pod nazwą WFO), chcemy pokazać, jak wyglądała filmowa działalność edukacyjna drugiej połowy dwudziestego wieku w Polsce. Czy te filmy dalej mogą nas czegoś nauczyć? A może sami możemy obalić swoją wiedzą stawiane w nich tezy?

Na te i inne pytania można odpowiedzieć przyglądając się filmom z WFO, które stanowią nie tylko przykład różnorodności, ale również są ciekawostką, stanowiącą komentarz i świadectwo Polski minionych lat. W przepastnych archiwach Łódzkiej Wytwórni Filmów Oświatowych znaleźliśmy zestaw 6 osobliwych krótkich metraży, w których zobaczymy m.in. debiutującą, młodziutką Katarzynę Figurę, zajrzymy do polskich domów, aby podejrzeć, jak wyglądała edukacja seksualna w latach 70., powędrujemy z lupą do świata przyrody, aby zobaczyć życie okrutnej modliszki czy sławnego niesporczaka – jednej z najstarszych istot na Ziemi. Nie zabranie również wrażeń dla wielbicieli sztuki. To na nich czeka Fotoplastykon Piotra Andrejewa nieznany film poświęcony malarstwu Zdzisława Beksińskiego.

Program

Filmy będą dostępne na Ninateka.pl do 5 września, godz. 20.00.

 

Łódzka niedziela, reż. Edward Pałczyński, Polska, 1962

Film dokumentalny przedstawiający obraz Łodzi i jej mieszkańców podczas jednego z ciepłych weekendów. Gra w szachy w parku, rodzinne spacery, odwiedziny w ZOO – wszystko zostało ukazane z niekonwencjonalnym podejściem charakterystycznym dla całej twórczości Pałczyńskiego. Często, chcąc wprowadzić do swoich filmów więcej życia, reżyser sięgał po konwencję komedii – i tak też było w przypadku „Łódzkiej niedzieli”.

 

Zginął pies, reż. Zofia Ołdak, Polska, 1976 

Krótkometrażowy film fabularny Zofii Ołdak, reżyserki specjalizującej się w realizacji filmów animowanych. Zginął pies to historia poszukiwań szczennej jamniczki, która zginęła choremu Tomkowi. Zofii Ołdak podjęła odważną próbę stworzenia kina dla dziecki, w którym wątek kryminalny przeplatają wstawki muzyczne. Co prawda w plebiscycie na „najgorsze filmy wyprodukowane przez WFO w 1976 roku” organizowanym przez samo WFO, pierwsze miejsce przypadło Zofii Ołdak za film dla dzieci „Zginął pies”. Po latach werdykt ten zdaje się być zbyt surowy. Chociażby ze względu na świetną obsadę aktorską. Główną rolę zagrała w nim debiutująca czternastoletnia Katarzyna Figura. A w roli porywacza jamniczki Gapci wystąpił legendarny Mieczysław Czechowicz.

 

Niesporczaki, reż. Aleksandra Jaskólska, Polska. 1968 

Jeden z najciekawszych filmów przyrodniczych Wytwórni Filmów Oświatowych, którego bohaterami są niedostrzegalne gołym okiem niesporczaki – wyjątkowe zwierzęta, bijące wszelkie rekordy w zdolnościach przetrwania złych warunków. Dokument przyrodniczy pokazuje niesporczaki pod mikroskopem i przedstawia szereg przeprowadzonych eksperymentów, wykazujących niezwykłe zdolności survivalowe tych nietypowych stworzeń.

 

Modliszka, reż. Karol Marczak, Polska, 1959 

Film Karola Marczaka to produkcja oświatowa o życiu i zwyczajach modliszki; opowieść o jej diecie, dorastaniu i budzących grozę miłosnych obyczajach. Konwencjonalny schemat filmu przyrodniczego przełamuje komentarz,  dzięki któremu filmowa opowieść o modliszce wciąż bawi i przeraża. Karol Marczak jako reżyser i operator był mistrzem filmu biologicznego, zrewolucjonizował metody w technice zdjęć filmowych. Był w Polsce pionierem filmu naukowego i oświatowego. Jego „Modliszka” zdobyła nagrody w kraju i zagranicą.

 

Jak to jest, reż. Henryk Dederko, Polska, 1977 

Henryk Dederko – reżyser kontrowersyjnego i zablokowanego filmu w III RP Witajcie w życiu w dokumencie z cyklu Alfabet seksu pokazuje stan wiedzy o seksualności człowieka w latach 70.

W pierwszej części przedstawione są rozmowy, jakie speszeni rodzice odbywają ze swoimi dziećmi. Z dzisiejszej perspektywy wydaje się to wręcz śmieszne: zawstydzeni dorośli próbują na wszelkie sposoby ominąć prawdę, która ich paraliżuje. Dzieci z rozbrajającą szczerością przyglądają się swoim rodzicom próbując zrozumieć pokrętne wyjaśnienia.

W drugiej części, niejako w opozycji do tłumaczeń dorosłych, są pokazane samodzielne wypowiedzi dzieci na ten sam temat. Okazuje się, że dzieci rozumieją dużo więcej, choć źródło ich wiedzy to zazwyczaj szkolni koledzy poznający seksualność przez pryzmat wulgarnej pornografii.

Film stawia co najmniej dwa pytania. Pierwsze: dlaczego dorośli tak bardzo boją się powiedzieć swoim dzieciom, „jak to jest” oraz drugie: czy dorośli na pewno sami to wiedzą. Wydaje się, że od lat 70. dużo się w tej sprawie zmieniło.

 

Fotoplastykon, reż. Piotr Andrejew, Polska, 1978 

Niekonwencjonalny portret Zdzisława Beksińskiego – fotografika, malarza, rysownika. W filmie Piotra Andrejewa  przedstawione jest jego wczesna biografia oraz archiwalne zdjęcia rodzinne. Jednak bardziej niż prezentowanie życiorysu artysty reżysera interesuje malarstwo Zdzisława Beksińskiego. Tak jak fotoplastykonie Andrejew obserwuje tylko fragmenty obrazów mistrza. Kamera skupia się na detalach i to z nich wyłania się świat mrocznych fascynacji artysty. Bogaty zbiór prac Beksińskiego zestawiony został z muzyką Lecha Brańskiego.

 

 

Realizm magiczny jest zjawiskiem nieuchwytnym, jak sama jego nazwa. W dwóch słowach zawarta jest pewnego rodzaju sprzeczność, która skłania do refleksji nad granicami tego, co realne. Łączenie bliskiej nam codzienności z elementami fantastycznymi przebiega w realizmie magicznym w sposób płynny; oniryzm i fantasmagoria stają się kluczowymi elementami rzeczywistości. Sens, ukryty w fuzji przeżyć, wspomnień, wierzeń i przesądów, tworzy szczelina egzystencji, która łączy różne światy.

Realizm magiczny przeszedł długą drogę. Początkowo mówiono o nim w kontekście malarstwa,  później prężnie rozwijał się na gruncie literatury (szczególnie iberoamerykańskiej), aż w końcu trafił na podatny grunt jakim jest kino. Choć w Polsce ze szczególnym zainteresowaniem rozwijana była tradycja realistyczna i romantyczna (malarstwo, literatura, kino) to jednak realizm magiczny również znajdywał swoich miłośników. Wśród nich znaleźli się polscy filmowcy, których dzieła zaprezentujemy w naszym wakacyjnym przeglądzie: Czy to mi się śni? Realizm magiczny w polskim kinie. Redakcja Ninateki wybrała 5 wyjątkowych propozycji, które będą dostępne za darmo od 5 sierpnia do 2 września na platformie Ninateka.pl.

Program

Imagine, reż. Andrzej Jakimowski, 2013, Polska, Francja, Portugalia

Międzynarodowa koprodukcja Imagine to wzruszająca i urzekająca zjawiskowymi zdjęciami Adama Bajerskiego oraz zmysłową muzyką Tomasza Gąssowskiego historia Iana (Edward Hogg, podziwiany w ostatnim obrazie Rolanda Emmericha Anonimus), charyzmatycznego instruktora niewidomych, który przybywa do prestiżowego ośrodka w Lizbonie, by uczyć młodych pacjentów trudnej sztuki orientacji w przestrzeni. Jego kontrowersyjne metody przyjmowane są przez podopiecznych początkowo z nieufnością, a potem z rosnącym entuzjazmem. Tymczasem największe zainteresowanie nauczyciela wzbudza piękna, zamknięta w sobie Ewa (Alexandra Maria Lara, pamiętna odtwórczyni roli Traudl Junge, osobistej sekretarki Hitlera w filmie Upadek). Za sprawą niekonwencjonalnych wskazówek i ponadzmysłowej wrażliwości Iana, Ewa przezwycięży lęk i spróbuje samodzielnie postawić pierwsze kroki poza kliniką. Wkrótce przekona się, że w życiu każdy akt odwagi rodzi ryzyko, bez którego nie sposób poznać smaku wolności…

Film będzie dostępny na Ninateka.pl w dniach od 5 sierpnia do 19 sierpnia.

 

Córki dancingu, reż. Agnieszka Smoczyńska, 2015, Polska

Dwie nastolatki – Złota i Srebrna – lądują w środku tętniącego muzyką, mieniącego się światłami neonów i cekinów świata warszawskich dancingów lat 80. Nie są to jednak zwyczajne dziewczyny, tylko syreny, które próbują poznać i zrozumieć, czym jest bycie kobietą w otaczającej je rzeczywistości. Dołączają do muzyków zespołu Figi i Daktyle, z dnia na dzień stając się sensacją nocnego życia stolicy. Pochłonięte przez miłość i rodzące się namiętności, na chwilę zapominają o swojej prawdziwej naturze. Ale wystarczy jedno złamane serce, by sytuacja wymknęła się spod kontroli…

Film będzie dostępny na Ninateka.pl w dniach od 5 sierpnia do 19 sierpnia.

 

Zmruż oczy, reż. Andrzej Jakimowski, 2003, Polska

Na tle opustoszałego gospodarstwa rolnego, któremu kamera nadaje egzotycznych i urokliwych kształtów, rozgrywa się historia pełna subtelnego humoru i ciepła. Dawny nauczyciel (Zbigniew Zamachowski) przyjął posadę stróża i pilnuje skromnych reliktów techniki rolniczej. Jego towarzystwo stanowią sugestywnie zarysowane postaci Głupka (Andrzej Mastalerz) i bezpretensjonalnego młodego mężczyzny (Rafał Guźniczak). Dołącza do nich rezolutna jedenastolatka (Olga Prószyńska), która woli azyl pośród łąk od nowobogackiego domu rodzinnego. Realizm fabuły jest jednak pozorny. Reżyser nie podąża utartym szlakiem. Znane schematy są jedynie osnową dla opowieści z pogranicza prawdy i baśniowej fikcji, powagi i groteski. Filmowi Jakimowskiego, z jego subtelnym humorem i błogim nastrojem, znacznie bliżej jest do Amelii czy Gustów i guścików niż do naturalistycznego Cześć, Tereska.

Film będzie dostępny na Ninateka.pl w dniach od 5 sierpnia do 2 września.

 

Jasminum, reż. Jan Jakub Kolski, 2006, Polska

Dziejące się współcześnie Jasminum (łacińska nazwa jaśminu) opowiada historię tajemniczą i magiczną, pełną zmysłowych zapachów, wypełnioną szczególnym światłem jakie roztacza wokół siebie miłość. Klasztor, w którym toczy się akcja filmu, nie różniłby się od innych, gdyby nie fakt, że trzech mieszkających tam zakonników posiada pewną niezwykłą cechę. Każdy z nich pachnie innym, owocowym zapachem: jeden czeremchą, drugi czereśnią, a trzeci śliwą, a zapachy te mają szczególne właściwości… Pewnego dnia do klasztoru przyjeżdża młoda konserwatorka malarstwa, która otrzymuje zlecenie odnowienia tamtejszych obrazów. Natasza pojawia się w Jaśminowie wraz ze swoją 5-letnią córką Gienią. Urok i dociekliwość dziewczynki wprowadzają wiele zamętu w spokojne dotąd życie mnichów. W tej historii i ludzie i budynki i zapachy mają swoje tajemnice.

Film będzie dostępny na Ninateka.pl w dniach od 5 sierpnia do 2 września.

 

Angelus, reż. Lech Majewski, 2001, Polska

Punktem wyjścia dla fikcyjnej filmowej historii jest opowieść prawdziwa: dzieje zdumiewającego i niezwykłego, w skali światowej, fenomenu, jakim była janowska gmina okultystyczna, działająca na Śląsku w latach 30. i w dwóch pierwszych dekadach powojennych.

Fenomen ten – świadomie w PRL fałszowany – zaistniał w powszechnej świadomości jedynie dzięki jednemu swemu aspektowi: dzięki malarstwu członków gminy, które w kilku przypadkach (Teofil Ociepka, Erwin Sówka) osiągnęło – w kategorii malarstwa naiwnego – światowy sukces. Twórczość owa przesłoniła to, co było jej przyczyną i źródłem: hermetyczne nauki i praktyki alchemiczne oraz teozofię janowskich okultystów.

Film będzie dostępny na Ninateka.pl w dniach od 5 sierpnia do 2 września.

 

Wenecja, reż. Jan Jakub Kolski, 2010, Polska

Film oparty na prozie wybitnego polskiego pisarza Włodzimierza Odojewskiego. Opowiada historię Marka, młodego chłopca, którego dzieciństwo przerywa wojna. Nie wkracza ona jednak na początku jako śmierć, ale konieczność ucieczki i zmiany planów. Nadejście wojny oznacza, że nie może zgodnie z rodzinną tradycją udać się z rodzicami w swoją pierwszą podróż do włoskiej Wenecji i musi wraz z matką zamieszkać na prowincji. Do tej pory Wenecja stanowiła dla chłopca przedmiot fantazji, która ma się wkrótce zrealizować. Do wakacyjnej podróży przygotowywał się od wielu lat, poznał historię i architekturę tego wyjątkowego miasta a oczekiwana wizyta w nim miała stać się dla Marka rytualnym wejściem w dorosłe życie.

Film będzie dostępny na Ninateka.pl w dniach od 5 sierpnia do 2 września.

 

Sierpniowy przegląd z cyklu Dziś są twoje urodziny poświęcony jest wybitnej scenografce – Albinie Barańskiej! W programie znalazło się pięć różnorodnych gatunkowo produkcji, do których scenografię stworzyła słynna dekoratorka wnętrz. Dwa księżyce Andrzeja Barańskiego, Ostatni prom Waldemara Krzystka, Mniejsze niebo Janusza Morgensterna, Listopad Łukasza Karwowskiego i Prywatne śledztwo Wojciecha Wójcika dostępne od 1 do 31 sierpnia na darmowej platformie VOD Ninateka.pl.

Albina Barańska

Dekoratorka wnętrz i scenografka, mająca na swoim koncie kilkadziesiąt projektów, z których najwięcej zrealizowała przy współpracy z mężem, reżyserem Andrzejem Barańskim. Aranżowała lokacje filmowe do niezwykle zróżnicowanych gatunkowo i tematycznie produkcji filmowych i serialowych. Współtworzyła zarówno świat grozy z Powrotu wilczycy (reż. Marek Piestrak), realia widowiska historyczno-kostiumowego z Ogniem i mieczem (reż. Jerzy Hoffman), jak i kameralną scenerię prowincji z Tabu (reż. Andrzej Barański). Jako że przyświecały jej ideały estetyki realistycznej, do każdego projektu podchodziła z wyjątkową dbałością o szczegóły. Stworzenie wiarygodnego świata było dla niej celem nadrzędnym. Dlatego też Albina Barańska przeszła do historii polskiej kinematografii jako wybitna dekoratorka wnętrz, która zyskała uznanie zarówno reżyserów, jak i krytyków filmowych.

Program

Filmy będą dostępne na Ninateka.pl między 2.08, godz. 20:00 a 31.08, godz. 20:00.

 

Mniejsze niebo, reż. Janusz Morgenstern, 1980, 94 min, Polska

Artur Gutner, 45-letni mikrobiolog, bierze w nawias swoje dotychczasowe życie – karierę naukową, udaną rodzinę. Zabezpieczywszy byt najbliższym, rzuca pracę w instytucie i przeprowadza się  dworcowego hotelu. Tu, przyjmując pozycję biernego obserwatora, spędza całe dnie. „Ja muszę swojemu życiu nadać nowy sens” – tłumaczy 10-letniemu synowi. Samotność mężczyzny ciągle jednak jest zakłócana, zarówno przez bliskich, jak i obcych ludzi. Wśród nich jest Marek Weber, dziennikarz telewizyjny, dostrzegający w historii mężczyzny materiał na doskonały reportaż, dzięki któremu nie straci pracy.


Prywatne śledztwo,
reż. Wojciech Wójcik, 1986, 95 min, Polska

Szczęśliwe życie Rafała Skoneckiego kończy się wraz z wypadkiem samochodowym, w którym ginie jego żona i dwójka małych dzieci. On sam został ciężko ranny. Sprawca, kierowca ciężarówki, uciekł, nie udzielając im pomocy. Śledztwo zostaje umorzone, ale Skonecki, chcąc wymierzyć sprawiedliwość mordercy, prowadzi własne. Wkrótce zaczynają ginąć kierowcy ciężarówek…


Listopad,
reż. Łukasz Karwowski, Francja, 1992, 91 min, Polska

Główną bohaterką debiutanckiego filmu Łukasza Karwowskiego jest studentka pedagogiki specjalnej. Sara. Pewnego dnia, wraz ze swoją przyjaciółką, Nowak, bierze udział w seansie spirytystycznym. Doświadcza tam niewytłumaczalnych stanów psychicznych i wpada w dziwny trans. Skutki uczestnictwa w tym dziwnym wydarzeniu są jednak znacznie bardziej długofalowe – dziewczyna zaczyna przejawiać ataki agresji, które kieruje pod kątem swoim przyjaciółki, zakochanego w niej chłopaka, Piotra, a później już nawet nieznanych jej ludzi.

 

Dwa księżyce, reż. Andrzej Barański, 1993, 133 min, Polska

Akcja rozgrywa się na początku lat trzydziestych w Kazimierzu Dolnym nad Wisłą. Film składa się z kilkunastu epizodów dotyczących życia zarówno stałych mieszkańców, jak i przyjezdnych „letników”. Film zawiera siedemnaście epizodów zrealizowanych z rozmachem, a jednocześnie wielką dbałością o detal. Poszczególne historie łączą czasem osoby bohaterów, a czasem tylko obecność księżyca nad miasteczkiem. Jednego księżyca dla stałych „zwykłych” mieszkańców, drugiego dla artystów, niespokojnych dusz i letników. Kunszt reżysera wspomaga sztuka aktorska najwyższej próby w wykonaniu znakomitych aktorów. Każda, nawet epizodyczna rola jest bardzo widoczna, niemal widowiskowa. Interesujące, autentyczne plenery Kazimierza i okolic, piękne wnętrza, pieczołowicie dobrane rekwizyty, oraz intrygujące, wspaniałe zdjęcia Ryszarda Lenczewskiego to także wielkie zalety filmu.

 

Ostatni prom, reż. Waldemar Krzystek, 1989, 84 min, Polska

12 grudnia 1981 roku ze Świnoujścia wypływa prom w czterodniowy rejs do Hamburga. Część pasażerów nie zamierza wracać z tej wycieczki, wybierając emigrację. Na pokładzie jest też Marek Ziarno, licealny polonista i emisariusz „Solidarności”, który podjął się przerzucenia na Zachód ważnych dokumentów związkowych. Mężczyzna wie, że jest śledzony przez Służbę Bezpieczeństwa. Gdy pasażerowie dowiadują się o wprowadzeniu w Polsce stanu wojennego, muszą podjąć trudną decyzję: zostają na promie czy skaczą?

 

W piątek 5 sierpnia o godzinie 18.00 ruszyło głosowanie w Plebiscycie Słoneczniki 2022. Zachęcamy do oddania głosu na koncert familijny JAZZBAJA. Jazzowe powroty do czasów dzieciństwa, który w czerwcu odbył się w siedzibie Filmoteki Narodowej – Instytutu Audiowizualnego przy Wałbrzyskiej 3/5! Głosować można poprzez stronę konkursu. Plebiscyt trwa do 26 sierpnia.

O koncercie

Koncert familijny JAZZBAJA. Jazzowe powroty do czasów dzieciństwa organizowany przez Filmotekę Narodową – Instytut Audiowizualny to projekt czwórki młodych muzyków, który powstał podczas pandemii jako gest wobec tych, którzy nagle dostali na swoje barki dużo więcej odpowiedzialności i idącego za tym stresu. Koncert w siedzibie FINA składał się z cyklu filmów-teledysków, z których każdy prezentował inną piosenkę z polskiej bajki i przeniósł odbiorców w świat ukochanych bajek.

 

 

Skład zespołu:

Ola Przewoźniak – wokal, aranżacje

Michał Niedbała – fortepian, instrumenty klawiszowe, aranżacje

Mikołaj Sikora – kontrabas, aranżacje

Piotrek Przewoźniak – perkusja, elektronika, aranżacje

O nagrodzie Słoneczniki

 Słoneczniki to nagroda przyznawana od ponad 10 lat przez portal Czas Dzieci. Wyróżnienia, osobno dla wydarzeń z Warszawy, Krakowa i Śląska, przyznawane są w następujących kategoriach:

 • JĘZYK – odpowiada rozwijaniu u dziecka inteligencji językowej,
 • LOGIKA – odpowiada rozwijaniu inteligencji logicznej/matematycznej,
 • SZTUKI WIZUALNE – odpowiada rozwijaniu inteligencji wizualno-przestrzennej,
 • MUZYKA – odpowiada rozwijaniu inteligencji muzycznej,
 • RUCH – odpowiada rozwijaniu inteligencji ruchowej,
 • PRZYRODA – odpowiada rozwijaniu inteligencji przyrodniczej.

 

Podstawowym założeniem konkursu jest oddanie głosu rodzicom, jako najlepszym ekspertom oceniającym dane inicjatywy. To rodzic, jako osoba najbliższa dziecku, najlepiej wie, jak bawiły się dzieci na danych zajęciach i co wyniosły z nich wartościowego. Dlatego to rodzice są proszeni o zgłaszanie i komentowanie najwartościowszych według nich inicjatyw, w których uczestniczyli w ciągu ostatnich kilkunastu miesięcy oraz głosowanie na nominowane wydarzenia i oceniane ich.

Więcej informacji o konkursie można znaleźć na stronie inicjatywy.

 

Przedsięwzięcie pod nazwą „Digitalizacja zasobów kultury, w tym materiałów archiwalnych, zwiększenie dostępności i poprawa jakości zasobów kultury udostępnianych cyfrowo znajdujących się w zasobach FINA” to inwestycja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

Głównym celem projektu jest zapewnienie powszechnego dostępu do informacji o zasobach FINA poprzez nową platformę cyfrową. Dzięki innowacyjnej wyszukiwarce możliwy będzie szeroki dostęp do zgromadzonych i budowanych w przyszłości zasobów audiowizualnych Filmoteki oraz efektywne zarządzanie rosnącym zbiorem materiałów filmowych i okołofilmowych. Przy tworzeniu nowego portalu FINA wykorzystane będą doświadczenia rządowego projektu otwartych zasobów kultury i nauki KRONIK@.

Kluczowym elementem projektu jest cyfryzacja zasobów archiwalnych Filmoteki w celu ich zabezpieczenia i efektywnego upowszechnienia. Łącznie zdigitalizowanych zostanie 200 filmów, a część z nich zostanie poddana pełnej rekonstrukcji. Co ważne, cyfryzacja obejmie 50 filmów przedwojennych, w tym taśmy z kolekcji nitro, zagrożone utratą z powodu postępującego rozpadu nośnika. Spośród dokonań polskiej kinematografii przedwojennej Filmoteka udostępni m.in. dzieła Michała Waszyńskiego, Henryka Szaro, Mieczysława Krawicza, Adama Krzeptowskiego czy Aleksandra Forda.

Polskie kino powojenne reprezentowane będzie w projekcie przez filmy m.in. Grzegorza Królikiewicza, Jerzego Hoffmana, Janusza Majewskiego Zbigniewa Kuźmińskiego, Sylwestra Chęcińskiego, Witolda Leszczyńskiego, Andrzeja Barańskiego, Waldemara Krzystka, Macieja Wojtyszki, Tomasza Zygadły czy Wojciecha Wójcika. Zaplanowano również digitalizację krótkich metraży, a także animacji tak uznanych twórców jak Piotr Dumała, Ryszard Czekała czy Julian Józef Antonisz. Digitalizacja obejmie również 4800 materiałów okołofilmowych, w tym m.in. scenariusze, scenopisy, plakaty oraz fotosy.

Realizacja projektu jest istotnym elementem ochrony, zabezpieczania i upowszechniania materiałów archiwalnych, który jest zgodny z misją statutową Filmoteki Narodowej – Instytutu Audiowizualnego. Zakończenie projektu inwestycyjnego planowane jest na październik 2023 roku.